Algemene voorwaarden

1. Veiligheid en paarden

 

Bloesem & Paard, doet er al het mogelijke aan om de interacties met paarden zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Door u op te geven voor deze coaching sessie(s), verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden, en accepteert u uw eigen verantwoordelijkheid voor uw veiligheid en die van anderen. 

U betreedt het perceel waar de training plaatsvindt en waar de paarden gehouden worden vrijwillig, en geheel voor eigen risico. U neemt vrijwillig, en geheel voor eigen risico mee aan de voorgestelde activiteiten. 

Als instructies u niet duidelijk zijn, u moeite hebt met een van de activiteiten, of u zich niet op uw gemak/veilig voelt in het uitvoeren van een activiteit, bespreekt u dit onmiddellijk met uw coach. 

U verklaart dat u voor zover u bekend is geen last heeft van gezondheidsklachten die uw veilige deelname in de weg zouden kunnen staan. Alle relevante gezondheidsonderwerpen bespreekt u vooraf mondeling met de coach, of heeft u op het inschrijfformulier omschreven. Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk tussen u en de coach.

Ten behoeve van uw eigen veiligheid, die van anderen, en om het welzijn van de aanwezige dieren te waarborgen, houdt u zich aan de huisregels van de stal waar de coaching plaats vindt. Tevens houdt u zich aan de vooraf, en tijdens de sessie verstrekte aanwijzingen van de coach en/of de stal/terreineigenaar wat betreft omgang met aanwezige dieren. 

Als u tegen de instructies van de coach en/of de stal/terreineigenaar in handelt, kan dit resulteren in onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname en verblijf op het terrein.  

De omgang met paarden vindt plaats conform de professionele best-practice beroepsrichtlijnen van Medicine Horse Way.  

U accepteert dat paarden uiterst gevoelige vluchtdieren zijn en dat zij daarom soms plotseling kunnen reageren, en dat omgang met paarden dus risico’s met zich mee kan brengen (zowel voorafgaand, tijdens, als na afloop van specifieke activiteiten). 

Als u deelneemt aan een coaching sessie met uw eigen paard, of met een door u persoonlijk – en niet door de coach– ingehuurd of geleend paard, dan is valt het risico voor eventuele schade aan derden toegebracht door dit paard onder uw persoonlijke aansprakelijkheid als eigenaar/beheerder in de zin van het Burgerlijk Wetboek (artikel 179, boek 6 lid 3.2.8.).

 

2. Vertrouwelijkheid en coaching-relatie

U begrijpt dat interacties met paarden, bij u mogelijk (nieuwe) emoties en gevoelens los kunnen maken, en dat uw coach opgeleid is u daarin zo goed mogelijk te begeleiden. U accepteert uw eigen verantwoordelijkheid om de relevantie van dit advies met uw kennis van uw eigen situatie goed te overwegen, en zo nodig extra informatie te vragen, alvorens het op te volgen. 

 Zowel u als de coach zijn zich bewust dat er geen garantie kan worden gegeven op het behalen van geformuleerde doelstellingen van deze coaching sessie(s). U accepteert dat het behalen van uw doelstellingen tijdens en na deze coaching sessie(s) van uzelf een betrokken inzet, de wil om oude patronen los te laten, en bereidheid tot experimenteren met nieuwe zienswijzen vraagt. 

De coach zal alle informatie met betrekking tot u en haar andere cliënten, zowel schriftelijk als mondeling gegeven, strikt vertrouwelijk behandelen. Het staat u vrij om desgewenst aan derden mededeling te doen over uw eigen ervaringen in de sessie(s) met de coach, met strikte uitzondering waar dit informatie over derden (bijv. mede-deelnemers) betreft die hun privacy kan schaden. 

U bent zich bewust dat absolute vertrouwelijkheid van e-mail contact in de context van deze coaching sessie(s) niet kan worden gewaarborgd, aangezien internet providers wettelijk verplicht zijn e-mail berichten gedurende periodes te bewaren. 

 

3. Betaling, Wijziging, Annulering

 

De coach, zal zich volledig inzetten om de uitvoering van deze training/workshop zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de doelstellingen en wensen van u als cliënt. 

Deze coaching sessie(s) vragen een voorbereiding die al voor de sessie begint. Dit houdt o.a. in afspraken met derden over beschikbaarheid van paarden en ruimtes, logistieke handelingen wat betreft het verplaatsen van paarden, en mogelijke voorbereidingskosten. 

U accepteert dat Moeder Natuur, met inbegrip van het weer, soms op het laatste moment wijzigingen in het programma met de paarden kan veroorzaken. In dit geval zal Bloesem & Paard spoedig mogelijk een gelijkwaardig programma aanbieden op een overeen te komen moment.  

 Als een sessie door Bloesem & Paard vanwege omstandigheden buiten haar controle, moet worden afgezegd, zal deze zo spoedig mogelijk een vergelijkbaar programma aanbieden op een overeen te komen moment. 

 Als u als cliënt zelf de sessie moet verplaatsen geeft u dit niet later dan 1 werkdag van tevoren door. In geval u deze tijdlimiet overschrijdt, en/of bij volledige annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de sessie, behoudt Bloesem & Paard zich het recht voor u het afgesproken factuurbedrag in rekening brengen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 

 Het staat u als deelnemer vrij niet mee te doen aan specifieke voorgestelde activiteiten. Als u op de dag van de sessie zelf besluit om deelname te stoppen, is kwijtschelding en terugbetaling van de kosten niet mogelijk. Indien u zonder tegenbericht niet op de afgesproken dag/tijd aanwezig bent blijft u de volledige kosten verschuldigd. 

 

Als u tegen de instructies van de coach, of de stal/terreineigenaar handelt en daardoor uitgesloten worden van verdere deelname, is kwijtschelding en terugbetaling van de kosten niet mogelijk